Pravidla soutěže 🐮 Sportu zdar!

Pravidla soutěže 🐮 Sportu zdar!

Název soutěže: SOUTĚŽ 🐮 Sportu zdar!

Pořadatel soutěže: MEDIA AGE s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1927/8, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno, IČO 26977958, zapsaná pod spisovou značkou C 49453/KSBR Krajským soudem v Brně 9.srpna 2005 (dále jen „pořadatel“).

Místo průběhu soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě INSTAGRAM (dále jen „místo konání soutěže“).

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti INSTAGRAM, má po celou dobu soutěže aktivní svůj INSTAGRAM účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK a INSTAGRAM. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů. Zapojením se do soutěže vyslovují soutěžící souhlas s pravidly soutěže.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 22.10.2021 do 22.11.2021

Pravidla soutěže: Pořadatel vloží na zeď INSTAGRAM stránky My jsme bio příspěvek v podobě:

SOUTĚŽ 🐮 Sportu zdar! Takhle si to běhám po naší pastvině já. A co vy? Zajímá mě, kde si větráte kopyta, takže vyhlašuju SOUTĚŽ o bio ceny. Pravidla jsou jednoduchá: 👣 Sledujte náš profil a napište do komentáře, kam chodíte na procházky. Můžete taky označit s kým. ️ Dejte like fotce u tohoto příspěvku. 👆 Máte na to měsíc! V pondělí 22. listopadu v 15:00 budeme losovat a já osobně vyhlásím deset vítězů, kteří si zaslouží naše plátěné tašky nebo trička s bio vtípky. Kdyžtak klikněte na odkaz v biu, kam jsem vybučela podrobná pravidla. Chcete mi udělat radost? Sdílejte fotku z výletu a označte náš profil @myjsmebio. Na soutěž to vliv nemá, ale ráda kouknu, kde se pasete.

Losování, výhry a vyhlášení vítězů: Losování proběhne prostřednictvím aplikace určené k výběru výherců z komentářů pod příspěvkem a kontroly splnění podmínek soutěže – označení @myjsmebio v příspěvku na veřejném profilu uživatele a komentář pod soutěžním příspěvkem.

Výherci soutěže budou vyhlášeni v příspěvku nejpozději v pondělí 22. listopadu v 15 hod.

Výhrou pro prvních pět vylosovaných je 5x bavlněné tričko s bio tematikou a pro druhých pět vylosovaných 5x plátěná eko taška s bio tematikou. Bude vylosováno deset výherců.

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti MEDIA AGE s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1927/8, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno, IČO 26977958, zapsaná pod spisovou značkou C 49453/KSBR Krajským soudem v Brně 9.srpna 2005 (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy nebo aplikace, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí pořadateli soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Další důležité podmínky soutěže:

  • Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel budou k dispozici na webu myjsmebio.cz nebo na vyžádání u správce profilu.
  • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
  • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
  • Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Instagram do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
  • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
  • Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK a INSTAGRAM). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které bude informován výherce soutěže a za doručení výhry.
  • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
  • Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností FACEBOOK ani s ní spojena.
  • Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.

V Praze dne 10. 11. 2021